Τι είναι ο ΣΕΟΔΙ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών είναι ανεξάρτητο επαγγελματικό και επιστημονικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2000 και στόχος του είναι η επαγγελματική και επιστημονική υποστήριξη των μελών του και η ενιαία έκφραση και εκπροσώπησή τους έναντι των κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας.

Από της ιδρύσεώς του, ο ΣΕΟΔΙ καταβάλει διαρκή προσπάθεια, μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων, διαρκούς εκπαιδεύσεως και ενημερώσεως προς τα μέλη του για την αναβάθμιση του ρόλου των Οικονομικών Διευθυντών στην ιδιωτική μας οικονομία.

Επίσης, διαρκής είναι η παρέμβαση του ΣΕΟΔΙ -μέσω γραπτών εισηγήσεων και ανακοινώσεων- στο νομοθετικό έργο των οικονομικών Υπουργείων. Πολλές εισηγήσεις μας έγιναν νόμοι του κράτους.

Πλέον, ο ΣΕΟΔΙ ετοιμάζει και την επίσημη κατοχύρωση των Οικονομικών Διευθυντών μέσω της παροχής αξιόπιστου τίτλου επαγγελματικής πιστοποιήσεως, κατά το πρότυπο των ομολόγων ενώσεων των μελών της Ε.Ε. και των αγγλοσαξονικών χωρών.

Ο ΣΕΟΔΙ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά 4ετία από την Γενική Συνέλευση των μελών. Το Δ.Σ. συνδράμει η Επιστημονική Επιτροπή.

Ποιος είναι ο σκοπός του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών είναι ανεξάρτητο επαγγελματικό & επιστημονικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2000 και σκοπός του είναι να εκπροσωπεί και να εκφράζει τον κλάδο των οικονομικών διευθυντών.

Ο ΣΕΟΔΙ δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, αλλά επαγγελματική & επιστημονική ένωση, με κύριο σκοπό την υποστήριξη των μελών του στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, την κοινωνική κατοχύρωσή τους και την ενιαία έκφραση & εκπροσώπησή τους έναντι των άλλων κλάδων και κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας.

Ειδικότερα, στόχος του ΣΕΟΔΙ είναι η παροχής διαρκούς εκπαιδεύσεως & ενημερώσεως προς τα μέλη του καθώς και η δημιουργία δομής & διαδικασίας αξιόπιστου τίτλου επαγγελματικής πιστοποιήσεως, κατά το πρότυπο των ομολόγων ενώσεων των μελών της Ε.Ε. και των αγγλοσαξονικών χωρών.