Ιούν 07

Επενδυτικός Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3908/1.2.2011

invenstement_law_logoΣκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη)
 • Φορολογική απαλλαγήΔιαίρεση της Επικράτειας – Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων

Διαίρεση της Επικράτειας – Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων

 

ΖΩΝΗ Α: Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), και τους Νομούς Φθιώτιδας,Εύβοιας και Βοιωτίας.
ΖΩΝΗ Β: Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής, Φωκίδος και Ευρυτανίας
ΖΩΝΗ Γ: Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), τους Νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας).
ΖΩΝΗ Δ: Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας)

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

– Οι παρακάτω τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ήτοι:

 • Ο τομέας του χάλυβα
 • Ο τομέας των συνθετικών ινών
 • Ο τομέας του άνθρακα
 • Ο τομέας της ναυπηγίας (Από την εξαίρεση εξαιρούνται και άρα επιδοτούνται τα ναυπηγήματα που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις)
 • Από τα έργα πολιτικού μηχανικού, εντάσσεται μόνον η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως και επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

– Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας. Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη. Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής. Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. Επενδυτικά σχέδια που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι των εισαγόμενων.

– Οι επενδύσεις που αφορούν :

 • Την ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. Εξαιρούνται και υπάγονται οι επενδύσεις τουρισμού υγείας.
 • Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.
 • Στην 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.
 • Την ανέγερση, η επέκταση και εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

 

Α/Α Επιλέξιμες Δαπάνες
1 Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
2 Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα.
3 Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Παρεχόμενες Ενισχύσεις

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της υπαγόμενης επιχείρησης (φορέα επένδυσης) και το νομό στον οποίο υλοποιείται το σχέδιο επένδυσης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους αυτού.

 

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχιερήσεις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
ΖΩΝΗ Α 15% 25% 35%
ΖΩΝΗ Β 20% 30% 40%
ΖΩΝΗ Γ 30% 40% 50%
ΖΩΝΗ Δ 40% 50% 60%

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) παρέχεται ποσοστό ίσο με το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, (δίνεται στον παραπάνω πίνακα). Από την διάταξη εξαιρούνται οι Ε.Β.Ε.Π.Ο.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των 15.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Για επενδυτικά σχέδια της Γενικής Επιχειρηματικότητας, τα ως άνω ποσά ορίζονται στο διπλάσιο. Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα των μεταφορών και σε εκείνα ύψους άνω 20.000.000 ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Στις δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης υπάρχουν οι παρακάτω περιορισμοί:

 •  Η ενίσχυση για δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ) δεν μπορούν να ξεπερνούν το 25% για μεγάλες επιχειρήσεις , το 35% για μεσαίες και το 45% για μικρές επιχειρήσεις.
 • Η ενίσχυση για δαπάνες για απόκτηση επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) δεν μπορούν να ξεπερνούν το 35%€ για μεσαίες και το 45% για μικρές επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος κατά περίπτωση ως κατωτέρω:

Για Μεγάλες Επιχειρήσεις: 1.000.000 ευρώ

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ

Για Μικρές Επιχειρήσεις: 300.000 ευρώ

Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 200.000 ευρώ.

Για ατομικές επιχειρήσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 500.000 ΕΥΡΩ.

Για τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι το ήμισυ των παραπάνω ποσών.

Ίδια Συμμετοχή του Επενδυτή

Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή, ανά υπαγόμενο είδος ενίσχυσης αναλύεται ως εξής:

 • Για τα όλα τα επενδυτικά σχέδια, (Γενική Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής), το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών) του επενδυτή, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών.
 • Κατά το μέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή.
 • Κατά το μέρος της φορολογικής απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον 25% του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης. Δεν απαιτείται (χωρίς να αποκλείεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

Η Ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεων ή/και κινητών αξιών, ή/και τις τελευταίες λογιστικές καταστάσεις, ή/και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση αξία των τελευταίων τριών (3) μηνών.

Εάν για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό σχήμα (προϋπολογισμός μείον επιχορήγηση μείον ίδια συμμετοχή) απαιτείται εξωτερική χρηματοδότηση, τότε αυτή καλύπτεται με έγκριση μεσομακροπρόθεσμου δανείου. Η υποβολή της έγκρισης του δανείου, μπορεί να γίνει έως και 6 μήνες μετά την δημοσίευση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων.

Καταβολή των ενισχύσεων

Επιχορήγηση κεφαλαίου και επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Φορολογική απαλλαγή.

Το ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς :

 • Κατά το πρώτο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα τρίτο (1/3) της κάλυψης του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
 • Κατά το δεύτερο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) της κάλυψης του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
 • Από το τρίτο έως και το όγδοο έτος για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και έως το έκτο έτος για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το σύνολο του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

 1. Επιχειρηματικότητας των Νέων, επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της Εταιρίας.
 2. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ
 3. Ολοκληρωμένων  Πολυετών  Επιχειρηματικών  Σχεδίων, υλοποίησης ολοκληρωμένων  πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών  σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ
 4. Συνέργειας και Δικτύωσης, 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Ημερομηνία Υποβολής

Απο 01/06/2013 και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Permanent link to this article: https://seodi.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8-39081-2-2011/